Вимоги до рукописів статей українськомовного журналу "Комп'ютерні системи та мережі"

Загальні вимоги до статтей

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несуть автори статей.

До друку приймаються статті, написані українською мовою.

Структура статті повинна складатися з таких частин:

Вимоги до оформлення рукопису статті:

У редколегію журналу автори подають електронну версію рукопису статті разом із двома примірниками роздруку на стандартному папері формату А4.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:

1. Формат рукописів статтей А4 (210x297 мм).

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

У першому рядку праворуч вказують УДК(н/ж); у кожному наступному рядку: авторів вказують через кому та пробіл (н/ж), виключка – вправо. Ініціали авторів відокремлюється один від одного пробілом;

Вкінці статті подається:

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об'єкт.

Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

5. Таблиці у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання.

Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, на правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують за центром сторінки 11 кеглем, накреслення н/ж, пряме.6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

7. Список використаних літературних джерел (список літератури) англійською мовою чи транслітераційний переклад для українських та російськомовних джерел - гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.

8. Загальний обсяг рукопису статті має мати від 5 до 15 сторінок аркушів формату А4. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.

Додаткові вимоги

У редколегію журналу потрібно подати відомості про автора (співавторів), вказавши прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду та місце роботи, номер телефону, електронну пошту.

Додаткова інформація

Після того, як члени редколегії журналу розглянули поданий рукопис статті та рецензенти надали рекомендацію на опублікування, авторові повідомляється про дозвіл на опублікування статті. У випадку суттєвих зауважень членів редколегії чи рецензента стаття повертається авторові для опрацювання.

Зразок статті, оформленої стилями з шаблону Scientific Paper, а також сам шаблон, можна завантажити за посиланнями, поданими нижче.
Зразок статті
Стилевий файл (шаблон)

Вимоги до рукописів статей (.doc)

Форма рецензії на наукову статтю (.doc)

Матеріали подають до публікації у повному обсязі та відповідно до цих вимог.

До видавництва подають електронну версію і один роздрук на папері. Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.