Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №881, 2017 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Березко Л.О., Гурик Я.П.

Реалізація мережевого стека протоколів для ОС Linux з використанням технології DPDK.

Implementation of DPDK based TCP/IP protocols stack for OS Linux.

Березко Л.О., Клачко І.Ю.

Комп'ютерна мобільна мережа міста Львова.

Computer mobile network of the city of Lviv.

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Крайкін Ю.А.

Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи.

Wireless sensor-actuator network as a part of the cyber-physical system.

Глухов В.С., Хоміць В.М.

Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень.

Approach to implementation on FPGA of data compression algorithm C language descriptions by the means of VIVADO package.

Глухов В.С., Хоміць В.М.

Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS.

Approach to implementation of JPEG-LS lossless image compression method.

Жолубак І.М., Глухов В.С.

Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків.

Multiplier realization in FPGA of the high level Galois fields.

Ігнатович А.О., Іванців Р.-А.Д., Павич Н.Я.

Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп'ютерних систем.

Efficiency evaluation criterion of security components of computer systems.

Клушин Ю.С.

Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання.

Increasing the accuracy of evaluation of the performance period of software complex components in multiprocessor computer systems under noise stochastic modeling.

Мельник А.О., Лихотоп Д.В., Гребеняк А.В.

Вбудована локальна комп'ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth.

Embedded local WI-FI computer network with configuration using Bluetooth technology.

Павич Н.Я., Кутковий Б.Є.

Спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних.

Accelerated servicing method of API calls to cloud-database management systems.

Парамуд Я.С., Яркун В.І.

Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні.

Algorithmic and software means of handwritten symbols recognition.

Пастернак І.І.

Засоби перевірки вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи.

Means of units verify the reliability of communication network systems cyber physical.

Процько І.О., Рикмас Р.В.

Автоматичне генерування ефективних алгоритмів ДКП-II на основі циклічних згорток.

Automatic generation of the efficient algorithms of DCT-II based on cyclic convolutions.

Пуйда В.Я.

Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору.

Multi-processor computer vision system.

Пуйда В.Я.

Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF.

Special processor for feature detection based on the SURF algorithm.

Різник В.В., Соломко М.Т.

Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій.

Combinatorial method of minimizing boolean functions.

Сало А.М., Кравець О.І.

Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах.

Protocols of executive devices in vending ciberphysic systems.

Тимощук П.В.

Паралельне фільтрування рангу на основі імпульсної нейронної мережі типу "K-WINNERS-TAKE-ALL".

Parallel rank-order filtering based on impulse K-WINNERS-TAKE-ALL neural network.

Трембач Б.Р.

Метод просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі.

Method of spatial identification of acoustic signals source in the two-dimensional hemming space.

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. В.С. Глухов
 • проф., д.т.н. О.В. Дрозд
 • проф., д.т.н. О.В. Івахів
 • проф., д.т.н. С.А. Лупенко
 • проф., д.т.н. В.А. Мельник;
 • проф., д.т.н. А.Й. Наконечний
 • проф.. д.т.н. Я.М. Николайчук
 • проф., д.т.н. В.М Опанасенко
 • проф., д.т.н. О.В. Поморова
 • проф., д.т.н. В.П. Тарасенко
 • проф. Зденек Пліва
 • проф. Ведат Коскун
 • проф. Хесус Церетеро
 • проф. Таня Владімірова
 • проф. Джіафу Ван
 • доц., д.т.н. Р.В. Кочан

Редакційно-видавнича рада Національного університету "Львівська політехніка"

Голова: проф., д.е.н. Н.І. Чухрай

Відповідальний секретар: Л.О. Башко

Рекомендувала Вчена ради Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 32 від 28.03.2017р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Входить до переліку фахових видань (технічні науки), затвердженого МОН України.