Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №830, 2015 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Ігнатович А. О.

Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем.

Concept of usage of modified block ciphers in telecommunications environments of cyberphysical systems.

Бачинський Р. В.

Організація міжрівневої взаємодії у кіберфізичних системах.

Interlevel communication in cyber physical systems.

Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А.

Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах.

Applying intelligent technologies of data acquisition to autonomous cyber-physical systems.

Бубела Т. З., Ванько В. М., Столярчук П. Г.

Засади побудови кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур.

Principles of constructing the cyberphysical systems of grain production control and management.

Бучма І. М.

Концепція побудови інфранизькочастотних вихрострумових вимірювально-обчислювальних засобів кіберфізичних систем.

Building concept low frequency eddy current measurement and computational tools of cyber-physical systems.

Грабовський Я. І., Совин Я. Р., Тишик І. Я.

Порівняння реалізацій нових алгоритмів гешування SHA-3 та ГОСТ Р 34.11-2012 ДЛЯ 8/32-бітових мікроконтролерних архітектур.

Comparison implementations of new hash algorithms SHA-3 AND GOST R 34.11-2012 for 8/32-bit microcontroller architectures.

Жолубак І. М., Костик А. Т., Глухов В. С.

Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі.

Features of ternary Galois fields elements processing on modern element basis.

Кремінь В. Т.

Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику.

Water noise immunity improvement in the capacitive sensor panels.

Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С.

Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах.

Мельник В. А.

Методологічні основи реалізації комп’ютерних пристроїв із замінними модулями в частково реконфігуровних ПЛІС.

Methodological basics of implementation of computer devices with reconfigurable modules in partially reconfigurable FPGAS.

Мельник А. О.

Інтеграція рівнів кіберфізичної системи.

Cyber-physical system layers integration.

Мельник А. О., Козак Н. Б.

Підходи до програмування прискорювачів обчислень.

Approaches to computing accelerators programming.

Мельник А. О., Цигилик Л. О., Майстренко М. В.

Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”.

Toolkit for characteristics investigation of the digital signal processors generated by CHAMELEON© C2HDL design tool.

Мельник В. А.

Апаратна багатозадачність у комп’ютерних системах на основі частково реконфігуровних ПЛІС.

Hardware multitasking in computer systems based on partially reconfigurable FPGAS.

Нерода Т. В., Олійник Р. В.

Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань.

Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б.

Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDIA.

Study of energy efficiency firm NVIDIA graphics accelerators.

Павич Н. Я., Крохмальна О. П.

Оцінювання ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями SPARK та HIVE.

Assessment of big data processing efficiency with SPARK and HIVE technology.

Пуйда В. Я.

Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці.

Implementation of an algorithm for finding object coordinates in monochrome video.

Сало А. М., Кравець О. І.

Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів.

Methods and means of vending machine power consumption optimization.

Соломко М. Т., Круліковський Б. Б., Николайчук Я. М.

Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND.

Parallel adder without carry based on XAND gates.

Червак А. М.

Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу.

Adaptive module of real time stream retransmission.

Шологон О. З.

Види загроз у кіберфізичних системах.

Threads types in cyber physical systems.

Шологон Ю. З.

Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем.

Cyber-physical systems hardware security vulneabilities

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. О.В. Дрозд
 • проф., д.т.н. О.В. Івахів
 • проф., д.т.н. С.А. Лупенко
 • проф., д.т.н. В.А. Мельник;
 • проф., д.т.н. А.Й. Наконечний
 • проф.. д.т.н. Я.М. Николайчук
 • проф., д.т.н. В.М Опанасенко
 • проф., д.т.н. О.В. Поморова
 • проф., д.т.н. В.П. Тарасенко
 • проф. Зденек Пліва
 • проф. Ведат Коскун
 • проф. Хесус Церетеро
 • проф. Таня Владімірова
 • проф. Джіафу Ван
 • доц., д.т.н. В.С. Глухов
 • доц., д.т.н. Р.В. Кочан

Рекомендувала Вчена ради Національного університету "Львівська політехніка " (протокол № 69 від 24.03.2015р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.