Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 745 (2012)

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Албанський І.Б.

Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара-Крестенсона

Березко Л.О., Якимець А.І.

Ефективний метод обробки запитів до веб-сервісів

Бойко Н.І.

Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Бочкарьов О.Ю.

Проблема організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку

Ваврук Є.Я., Грос В.В.

Вибір функціональної моделі як етап системного підходу до проектування вiдмовостiйких систем

Волинський О.І.

Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона

Воронич А.Р.

Метод формування та опрацювання сигнальних коректуючих кодів в компю'терних системах

Глухов В.С., Глухова О.В.

Проектування засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів ПЛІС

Голембо В.А., Гребеняк А.В

Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів

Гуменний П.В., Николайчук Я.М.

Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти

Добуш А.Р.

Переваги реалізації в НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої

Івасьєв С.В.

Метод факторизації велико-розрядних чисел в базисі Радемахера

Князева Н.О.

Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі

Колодчак О.М.

Сучасні методи виявлення аномалій в системах виявлення вторгнень

Кочан Р.В.

Дослідження інтегральної нелінійності сигма-дельта модулятора другого порядку

Матвейчук Т.А., Лисак О.О.

Аналіз методів спрощення полігональних моделей 3D об'єктів

Мельник А.О., Мельник В.А., Мороз І.В., Парамуд Я.С.

Використання пам'яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень

Мельник А.О., Мицко Ю.Є.

Виконання поданих потоковим графом алгоритмів з використанням технології GPGPU

Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б.

Моделювання повнозв'язної нейронної мережі з використанням технології CUDA

Павич Н.Я., Костирко І. П.

Особливості застосування технології веб-сокетів для асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм

Павлишенко Б.М.

Кластерний аналіз повідомлень груп новин у просторі семантичних ознак

Парамуд Я.С., Стащак Р.В.

Система комп'ютеризованої стабілізації частоти діодного лазера

Пастернак І.І.

Модульний інтерфейс клієнт-серверної взаємодії

Пищак І.І.

Метод виявлення частот в ефірі радіосигналу

Совин Я. Р., Наконечний Ю.М., Чінка В. М., Тишик І. Я.

Тестування вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX згідно методики NIST STS

Торубка Т.В., Пуйда В.Я.

Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів

Тимощук П.В.

Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів

Шабатура М.Ю.

Спеціалізоване програмне забезпечення інтерактивної комп'ютеризованої системи

Якименко І.З., Касянчук М.М., Кімак В.Л.

Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона

Яцук Ю.В., Павельчак А.Г., Бобош М.В.

Система автоматичного керування складським приміщенням

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. Бунь Р.А
 • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
 • с.н.с., д.ф.-м.н. Куриляк Д. Б.
 • проф., д.т.н. Наконечний А.Й.
 • проф., д.т.н. Оліярник Б.О.
 • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
 • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
 • проф., д.т.н. Харченко В.С.
 • проф., д.т.н. Черкаський М.В.
 • доц., д.т.н. Глухов В.С.
 • доц., к.т.н. Березко Л.О.
 • доц., к.т.н. Ваврук Є.Я.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 51 засідання від 27.03.2012р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВМ 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.