Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 688, 2010 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Іващук Т.С.

Алгоритм підвищення продуктивності мультитермінальної системи в режимі реального часу

Акимишин О.І., Сокіл В.М.

Архітектура новітніх програмованих систем на кристалі сypress semiconductor

Албанський І.Б.

Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах

Аль Равашдех Д.Х.

Розрахунок характеристик пам'яті з впорядкованим доступом

Бочкарьов О.Ю.

Cтруктурна адаптація автономних розподілених вимірювально-обчислювальних систем

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Самоорганізація автономних розподілених систем в задачах прийняття рішень в умовах невизначеності

Бубела Т.З., Рябкова Т.В.

Алгоритм оперативного контролю забруднення грунтів

Ваврук Є.Я., Грос В.В.

Методи забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об'єкта

Ваврук Є.Я., Дутка М.

Організація завантаження пам'яті мікроконтролерів в гарантоздатних системах керування

Возна Н.Я.

Теорія та методи побудови моделей руху даних в розподілених КС

Волинський О.І.

Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів

Гайворонська Г.С., Котова О.І., Сахарова С.В.

Метод визначення довжини ліній доступу для різноманітних конфігурацій території обслуговування

Глухов В.С., Еліас Р.

Засоби відлагодження пристроїв з вбудованим контролем для оброблення елементів полів галуа gf(2m)

Голембо В.А., Гребеняк А.В.

Навігація в колективі автономних апаратів

Гоц Н.

Аналіз похибок вимірювання температури методами двоканальної термометрії випромінення

Гуменний. П.В.

Принципи організації пам'яті на основі вертикально інформаційної технології

Давлетова А.Я.

Інформаційні технології опрацювання даних в банківських системах

Дунець Р.Б.

Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією

Еліас Р.

Вбудований контроль секціонованих помножувачів елементів полів галуа gf(2m)

Карпін О.О., Сокіл В.М.,Ряжська В.А.

Аналіз лінійності та роздільної здатності сенсорів сили

Касянчук М.М., Николайчук Я.М., Якименко І.З.

Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера–Крестенсона

Квурт Л.С.

Розробка блоків керування багатофункціональних пристроїв

Князєва Н.О., Нєнов О.Л.

Оцінка структурної надійності телекомунікаційної мережі

Кочан Р.В.

Аналіз властивостей гістограмного методу оцінки нелінійності характеристики перетворення прецизійних АЦП

Круцкевич О.Д.

Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера

Кузьо М.М.

Реконфігуровані обчислювальні системи на однорідній структурі

Мельник А.О., Яковлєва І.Д.

Побудова усічених на виході алгоритмів

Мельник В.А., Сарайрех З.

Самоконфігуровні апаратні прискорювачі обчислень в комп'ютерах

Миц А.М.

Апаратно-програмне моделювання підсистеми визначення координат за методом центра мас

Николайчук Л.М.

Моделювання процесів вступу та припинення дії законодавчих актів на основі продукційних моделей подання знань

Олексів М.В., Пуйда В.Я.

Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків

Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б.

Формування зображень у системах промислового розпізнавання

Процько І.О.

Ефективне обчислення дискретного перетворення Хартлі на основі циклічних згорток

Рак Ю.П., Зачко О.Б., Рак Т.Є.

Формально-логічні моделі проектування комп'ютерного тренажера з відпрацювання тактичних навиків у керівника ліквідації пожежі

Скоропад П, Чабан В., Гоголь З.

Обчислення матриці монодромії в розбудові алгоритмічних основ автоматизації проектування

Тимощук П.

Аналіз функціонування моделі нейронної схеми "k-winners-take-all" обробки дискретизованих сигналів

Торубка Т.В., Пуйда В.Я., Пищак І.І.

Дослідження алгоритму кореляції для стеження літальними апаратами за їх візуальними зображеннями

Ширмовська Н.Г., Николайчук Я.М.

Моделювання процесів діагностування станів складних об'єктів управління комп'ютерних систем

Шпіцер А.С., Бережанський Ю.І., Дунець Р.Б.

Метод підвищення продуктивності роботи мереж на кристалі на основі рівномірного завантаження її сегментів

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. Бунь Р.А
 • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
 • с.н.с., д.ф.-м.н. Куриляк Д. Б.
 • проф., д.т.н. Наконечний А.Й.
 • проф., д.т.н. Оліярник Б.О.
 • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
 • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
 • проф., д.т.н. Харченко В.С.
 • проф., д.т.н. Черкаський М.В.
 • доц., к.т.н. Глухов В.С.
 • доц., к.т.н. Березко Л.О.
 • доц., к.т.н. Ваврук Є.Я.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.