Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 492, 2003 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Кафедрі електронних обчислювальних машин - 40 років

Черкаський М.В.

Школа Швецького

Кондратов П.О.

Мова графічних зображень

Березко Л.О., Троценко В.В.

Контекстно-орієнтований алгоритм стиску монохроматичних зображень

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Інтерполяційна модель колективної поведінки мобільних агентів вимірювально-обчислювальної мережі

Воробель Р.А., Гук О. П., Сущик К. В.

Балансні наближення в оптимальному представленні характеристик термометрів опору

Глухов В.С., Оліярник Б. О., Тупиця А.В.

Система автоматизованого керування реверсивною трансмісією сучасного танка

Глухов В.С., Мельник А.О., Пуйда В.Я.

Дослідження шляхів створення кодера та декодера відеосигналу

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Особливості побудови тракту збору даних комп'ютеризованої системи контролю та діагностики енергооб'єктів

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Підвищення точності вимірювальних каналів комп'ютеризованої системи контролю та діагностики енергооб'єктів

Дунець Б.Р.

Швидкий паралельний метод планування комутацією

Ерметов Ю.О.

До питання прийняття рішень у системах штучного інтелекту

Ємець В.Ф., Мороз І.В.

Алгоритм відокремлення країв на растрових зображеннях тривимірних об'єктів

Квурт Л.С., Даниленко Н.Г.

Зворотні файли пошукових систем із пріоритетом слів

Кремінь В. Т., Сокіл В.М.

Система дистанційного моніторингу стану людини

Лобур М.В.

Математичні моделі для аналізу вихідних параметрів електродинамічних актюаторів

Лобур М.В., Байбаков К.В.

Інформаційна модель побудови системи передачі інформації в нетрадиційних умовах

Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю.

Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів

Морозов Ю.В.

Інтелектуальна карта для системи цифрового підпису

Паньків Р. С.

Особливості виконання аналого-цифрового перетворення з адаптивною дискретизацією сигналів

Парамуд Я.С., Басюк М.М.

Особливості застосування технології клієнт/сервер в медичних діагностичних системах

Попович Р.Б.

Криптоаналіз системи RSA на основі пошуку значення функції Ейлера

Пуйда В.Я.

Спеціалізований обчислювач виявлення об'єкта системи технічного зору

Сметана А. С.

Цифровий безконтактний ємнісний рівнемір

Черкаський М.В.

Еволюція тлумачення поняття "алгоритм"

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Руденко О.Г.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №15 засідання від 25.02.2003р.)

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри "Електронні обчислювальні машини" Національного університету "Львівська політехніка" та вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Кафедрі електронних обчислювальних машин - 40 років

Виповнилося 40 років кафедрі електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка". Створена у вересні 1963 року шляхом виділення з кафедри "Автоматика і телемеханіка", кафедра ЕОМ є базовою кафедрою комп'ютерного спрямування у Західному регіоні України. З часу першого випуску інженерів у грудні 1964 року і першого випуску інженерів для зарубіжжя у 1966 році кафедра підготувала понад три з половиною тисячі інженерів, зокрема понад 600 - для зарубіжжя. В її стінах підготовлено значну кількість кандидатів та докторів наук. У вражаючих досягненнях світової комп'ютерної індустрії та її стрімкому поступі є внесок і кафедри ЕОМ, адже важко знайти державу, в якій не працюють її вихованці.

Сьогодні кафедра готує на базі напряму "Комп'ютерна інженерія" спеціалістів та магістрів за трьома спеціальностями: "Комп'ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Системне програмування". Поряд з викладацькою роботою викладачі кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях. У межах цих досліджень було створено теоретичні основи кількох базових наукових напрямків, а також виконано і впроваджено у виробництво сотні проектів у галузях вимірювальної та обчислювальної техніки.

Досягнення кафедри ґрунтуються на самовідданій праці її професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу. Значний внесок у створення та розвиток кафедри зробили її попередні завідувачі: д-р техн. наук, проф. Б.Й. Швецький, д-р техн. наук, проф. І.М. Вишенчук та канд. техн. наук, доц. Ю.С. Вітер, а також ветерани кафедри: канд. техн. наук, доц. В.А. Голембо, канд. техн. наук, доц. Ю.М. Шумков, канд. техн. наук, доц. Л.О. Березко, канд. техн. наук, доц. В.В. Троценко, ст. викл. Ю.М. Опир, д-р техн. наук, проф. М.В. Черкаський, старший викладач Ю.В. Відоняк, канд. техн. наук, доц. В.Я. Пуйда, канд. техн. наук, доц. Л.C. Квурт, канд. техн. наук, доц. Г.М. Лавров, канд. техн. наук, доц. Л.О. Лукащук та інші.

Редакційна колегія Вісника "Комп'ютерні системи та мережі" вітає колектив кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка" з 40-ю річницею кафедри і щиро бажає їм подальших творчих успіхів у нелегкій, але почесній і потрібній праці.

Відповідальний редактор: завідувач кафедри ЕОМ, д-р техн. наук, проф. А.О. Мельник.