Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №857, 2016 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Березко Л.О., Соколов С.Є.

Особливості біотехнічних компонентів кіберфізичних систем

Features of biotechnical part cyber-physical systems

Бибель В.П., Глухов В.С., Пристопюк О.В.

Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій

Analysis of data wireless technologies for educational process modernization

Возна Н.Я.

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Theoretical foundations of assessment method of structured multifunctinal data entropy

Лопіт І.І.

Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних

Optimization of the greedy search algorithms for combined data sequences

Міюшкович Є.Г., Гребеняк А.В., Парамуд Я.С.

Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем

Telecommunication subsystems of cyber-physical systems

Мельник А.О., Козак Н.Б.

Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача

Parameters of macrocommand system for graphics accelerator

Мельник А.О., Майстренко М.В.

Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів

Application-specific processors optimization design on c2hdl automatic synthesis tool and design kit

Мельник В.А.

Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігуровних комп'ютерних систем

Organization basics and timing characteristics of the multiprocessor self-configurable computer systems

І.І. Пастернак

Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери

Principles of social network with minimal load on server

Процько І.О.

Огляд алгоритмів ефективного обчислення дпф на основі циклічних згорток

Review the algorithms of the efficient computation of dft based on cyclic convolutions

Соломко М.Т., Круліковський Б.Б.

Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера

Transfer optimization while adding of binary numbers in number-theoretic basis Rademacher

Трембач Б.Р.

Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів

Method of determining the distance to the source of acoustic signals

Яркун В.І., Парамуд Я.С.

Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів

Algorithmic and software synchronization of information exchange

Яцук В.О., Матвіїв Р.О.

Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму

Design of automatic error corection for dc voltage calibrator

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. В.С. Глухов
 • проф., д.т.н. О.В. Дрозд
 • проф., д.т.н. О.В. Івахів
 • проф., д.т.н. С.А. Лупенко
 • проф., д.т.н. В.А. Мельник;
 • проф., д.т.н. А.Й. Наконечний
 • проф.. д.т.н. Я.М. Николайчук
 • проф., д.т.н. В.М Опанасенко
 • проф., д.т.н. О.В. Поморова
 • проф., д.т.н. В.П. Тарасенко
 • проф. Зденек Пліва
 • проф. Ведат Коскун
 • проф. Хесус Церетеро
 • проф. Таня Владімірова
 • проф. Джіафу Ван
 • доц., д.т.н. Р.В. Кочан

Редакційно-видавнича рада Національного університету "Львівська політехніка"

Голова: проф., д.е.н. Н.І. Чухрай

Відповідальний секретар: О.Я. Юрків

Рекомендувала Вчена ради Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 20 від 23.02.2016р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Входить до переліку фахових видань (технічні науки), затвердженого МОН України.