Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 546, 2005 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Базилевич Р.П; Гудз І.Б., Ждан Р.А.

Ієрархічна кластеризація складних схем

Березко Л.О., Троценко В.В.

Оптимальне розміщення мобільних агентів в нечіткому інформаційному середовищі

Бочкарьов О.Ю.

Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів у задачах автономних розподілених досліджень

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р.

Розробка та розв'язання тестових задач просторової самоорганізації багатоагентної системи

Ваврук Є.Я.

Деякі аспекти організації контролю і діагностики систем і процесорів опрацювання сигналів у режимі реального часу

Воськало В.І., Луценюк А.А., Шендерук С.Г.

Уніфікація інтерфейсів космічної апаратури з використанням технології LVDS

Глухов В.С., Грица Р.В., Ногаль М.В., Тиханський Д.Я.

Надлишкові масиви незалежної флеш-пам'яті

Грицьків З.Д., Педан А.Д., Шклярський В.І.

Комп'ютерна система підтримки сканувальної оптичної мікроскопії рельєфів мікрооб'єктів

Дороніна ОМ., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Сучасна концепція побудови інформаційно-вимірювальної системи АСУ енергетичних об'єктів

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В., Юрченко М.І.

Особливості побудови трифазних генераторів полігармонічних струмів та напруг на базі цифрового сигнального процесора

Кметь А.Б.

Тотожні перетворення формул в Sn-алгебрі

Колодчак О. М., Мельник А.О.

Модифікований генетичний алгоритм для пошуку оптимальних рішень при проектуванні цифрових структур

Кравець П.О.
Ігрова самоорганізація системи агентів з індивідуальним оцінюванням стратегій

Кремінь В.Т., Сметана А.С.

Метод прямої корекції помилок для радіомодемів WirelessUSB фірми CypressSemiconductor

Кремінь В.Т., Сметана А.С.

Мережа інтелектуальних давачів на базі Р50С

Мельник А.О., Сало А. М.

Методики проектування паралельного процесора на основі пам'яті з детермінованою вибіркою

Халіл Мурад Хуссейн

Розширення поняття масовості комп'ютерних алгоритмів

Оберишин Р., Попович Р.Б.

Про тестування великих натуральних чисел на простоту

Павич Н.Я., Спіченков С.Ю.

Багатоканальний пристрій для первинного опрацювання сигналів звукового діапазону в локаційній системі

Паньків Р.С.

Основні принципи використання рівномірного квантування при цифро-аналоговому та аналого-цифровому перетворенні сигналів

Парамуд Я.С., Іванців Р.Б.

Алгоритм маршрутизації в безпровідних мережах з комірковою топологією

Пелещишин А.М., Березко О.Л.

Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW

Саїд Садек Абдалла

Характеристики складності алгоритмів знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел

Сокіл В.М.. Морозов Ю.В.

Модель довіри в спеціалізованих мобільних мережах

Спіченков С.Ю.

Методика обробки хвильових полів у реальному масштабі часу та алгоритм ії реалізації

Спіченков Ю.М.

Метод визначення відстані до джерела акустичних хвиль та його реалізація

Шаховська Н. Б., Кісь Я.П.

Використання класифікаційних правил для зменшення невизначеності у сховищах даних, побудованих на основі реляційної моделі

Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д.

Підхід до побудови потокового графа алгоритму

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Руденко О.Г.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 35 засідання від 1.03.2005 р.)

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.